Przewozy kabotażowe w Unii Europejskiej. Co należy wiedzieć by uniknąć ryzyka zastosowania sankcji?

Przewozy kabotażowe – to wykonywanie usług transportowych wewnątrz danego kraju przez przewoźnika zagranicznego, jeśli miejsce załadunku i rozładunku znajduje się w danym kraju.

Praktycznym przykładem takiego przewozu może być następujący przewóz: firma rosyjska przewozi ładunek z Moskwy do Niemiec (do Berlina). Po rozładunku przyjmuje zle3cenie na wykonanie przewozu z Berlina do Frankfurtu.

W tym przypadku przewóz ładunku z Berlina do Frankfurtu zostanie uznany za przewóz kabotażowy.

Powrotny przewóz ładunku z Niemiec do Rosji będzie natomiast uznany za zwykły przewóz międzynarodowy.

Przewozy kabotażowe w ramach Unii Europejskiej reguluje ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Z treścią tego Rozporządzenia można zapoznać się na portalu EUR-LEX https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN

Rozporządzenie to będąc aktem zastosowania prawa bezpośredniego we wszystkich krajach UE ujednolica przepisy i zasady przewozów kabotażowych oraz określa dopuszczalną ilość operacji kabotażowych i okres, w przeciągu którego przewóz ten może być wykonany.

Przewoźnik, który przyjechał z innego kraju UE lub kraju trzeciego, wykonujący operacje kabotażowe powinien znać najważniejsze zasady, które wynikają z ww. rozporządzenia.

  1. Po dostarczeniu rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym przewoźnicy drogowi, uprawnieni są do wykonywania tym samym pojazdem lub, w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego pojazdu, do trzech przewozów kabotażowych będących następstwem transportu międzynarodowego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego do przyjmującego państwa członkowskiego. Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego przed opuszczeniem przyjmującego państwa członkowskiego ma miejsce w ciągu siedmiu dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim w ramach dostawy rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym.
  2. W terminie, o którym mowa w akapicie pierwszym, przewoźnicy mogą wykonywać niektóre lub wszystkie przewozy kabotażowe dozwolone zgodnie z tym akapitem w którymkolwiek państwie członkowskim, pod warunkiem że są one ograniczone do jednego przewozu kabotażowego na państwo członkowskie w ciągu trzech dni od wjazdu bez ładunku na terytorium tego państwa członkowskiego.
  3. Krajowe drogowe przewozy rzeczy wykonywane w przyjmującym państwie członkowskim przez przewoźnika niemającego siedziby w tym państwie uznaje się za zgodne z niniejszym rozporządzeniem, jeśli przewoźnik może przedstawić wyraźny dowód potwierdzający przewóz w przychodzącym ruchu międzynarodowym oraz każdy kolejny wykonany przewóz kabotażowy, tzn. dane potwierdzające powinny być wpisane do listu przewozowego CMR lub w listach krajowych. Należy zaznaczyć, że obowiązuje zasada: jeden list przewozowy = jeden przewóz.
  4. Każdy przewoźnik zarobkowego drogowego przewozu rzeczy posiadający licencję wspólnotową, którego kierowca, jeśli jest obywatelem państwa trzeciego, posiada świadectwo kierowcy, jest uprawniony na warunkach określonych w niniejszym rozdziale do wykonywania przewozów kabotażowych.

Chociaż zasady wykonywania przewozów kabotażowych w krajach UE reguluje jedno ogólne rozporządzenie, to należy mieć na uwadze, że w rozporządzeniu tym wymienione są tylko najważniejsze wymagania. Poszczególne kraje często stosują swoje wewnętrzne, dodatkowe przepisy zawarte w ustawodawstwie krajowym, które działają w tym konkretnym kraju UE. Dlatego przewoźnicy, którzy mają zamiar wykonywać przewozy kabotażowe w konkretnym kraju UE powinni znać nie tylko treść ww. rozporządzenia UE lecz również przepisy dotyczące operacji kabotażowych  i delegowania kierowców (czas odpoczynku i pracy, wynagrodzenie kierowcy w poszczególnych krajach) obowiązujące w krajach UE, w których przewoźnik planuje wykonywać przewozy kabotażowe. Każdy kraj ma bowiem swoje specyficzne warunki szczególne.

W chwili obecnej szczególną uwagę udziela się walce z nielegalnym kabotażem. Nielegalny kabotaż jest uznawany za bardzo poważny problem. Dlatego za nieprzestrzeganie zasad wykonywania operacji kabotażowych grożą dość poważne sankcje.

Sankcje za naruszenie zasad wykonywania kabotażu nakładane są na podstawie decyzji właściwego organu, zarówno w kraju członkowskim UE, jak i kraju gdzie zarejestrowany jest przewoźnik.

Rodzaje sankcji za wykonywanie przewozów kabotażowych:

  1. Ostrzeżenie.
  2. Czasowe lub trwałe cofnięcie niektórych lub wszystkich uwierzytelnionych wypisów z licencji wspólnotowej.
  3. Zakaz wykonywania operacji kabotażowych w konkretnym kraju w określonym czasie.
  4. Grzywna.

Rozporządzeniu daje krajom UE możliwość zastosowania dość szerokiego wachlarzu działań w kwestii wyznaczenia wysokości grzywny za naruszenie zasad wykonywania przewozów kabotażowych, a także w kwestii zastosowania samych sankcji. Dlatego też wysokość grzywny za naruszenie zasad przewozów kabotażowych  może znacznie się różnić w poszczególnych krajach UE.

Istotne jest aby nie tylko przewoźnicy lecz również osoby, które biorą udział w kwestiach prawnych związanych z przewozem, byli bardzo uważni.

W przypadku naruszenia zasad wykonywania przewozów kabotażowych grzywna może być nałożona nie tylko na przewoźnika lecz również na spedytora lub zlecającego usługę transportową (odbiorcę ładunku, nadawcę ładunku).

Z tego powodu zalecamy aby zleceniodawcy i spedytorzy wpisywali do swoich umów (zleceń) zawieranych z przewoźnikami dodatkowe warunki, które określają, że przewoźnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad wykonywania kabotażu, a w przypadku naruszenia tych zasad jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania nie tylko za szkody poniesione przez spedytora i/lub zlecającego, lecz również za szkody poniesione przez klienta danego spedytora i/lub zlecającego. 

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Helena Ćwirko
prawnik
Kancelaria prawna JUREX
Partner Kancelarii Prawnej URVEST w UE

Data publikacji 05.02.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм