CIEKAWE PROJEKTY 2017


Kierowca międzynarodowego przewoźnika drogowego został zwolniony z odpowiedzialności adminiatracyjnej za nieprawidłowo wypełnione zezwolenie rosyjskie:

Zarząd Państwowego Nadzoru Drogowego w obwodzie woroneskim (inspekcja transportowa) wszczął sprawę o wykroczenie administracyjne z art. 11.29 ust. 1 KoAP FR wobec kierowcy zagranicznej firmy przewozowej w związku ze stwierdzeniem wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego z zezwoleniem wypełnionym niezgodnie z przepisami.

Powodem wszczęcia sprawy był fakt, że dwustronne zezwolenie rosyjskie na przewóz ładunku nie było wypełnione w całości tam, gdzie powinno być wypełnione. Kierowca wykonując przewóz z ładunkiem podczas wjazdu na terytorium Rosji nie wypełnił rubryki 12 i 13 na przewóz dwustronny, a mianowicie wymienił w tych punktach  tylko nazwę państwa rozpoczęcia i zakończenia trasy, nie wymieniając konkretnego miejsca (miejscowości) załadunku i zaplanowanego rozładunku środka transportu.

W związku z powyższym kierowca został uznany za winnego popełnienia wykroczenia administracyjnego i wyznaczono mu karę grzywny w wysokości 100.000 rubli.

Po otrzymaniu decyzji inspekcji transportowej o wyznaczeniu kary grzywny, klient zwrócił się do naszej kancelarii o pomoc. Przedmiotowa dyzja w sprawie administracyjnej podjęta wobec kierowcy zaskarżono w sądzie.

W ramach podjęcia czynności związanych z reprezentowaniem interesów klienta, dokonano analizy rosyjskich przepisów prawnych i stwierdzono, że na chwilę pociągnięcia kierowcy do odpowiedzialności administracyjnej, Zasady (Instrukcja) wypełniania rozyjskich zezwoleń jeszcze nie działały (nie weszły w życie). Zasady te zaczęły funkcjonować dopiero po dwóch miesiącach po pociągnięciu kierowcy do odpowiedzialności administracyjnej.

Na podstawie ww. faktów zajęto stanowisko, że działania kierowcy nie zawierały znamion popełnienia wykroczenia administracyjnego w związku z brakiem naruszenia ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej. Na chwilę rozpatrzenia sprawy nie istniały przepisy prawne określające wymagania związane z wypełnianiem zezwoleń.

Po zapoznaniu się z zaskarżeniem decyzji w sprawie o popełnienie wykroczenia administracyjnego sąd pierwszej instancji odmówił jej pozytywnego rozpatrzenia. Jednak sąd drugiej instancji uznał stanowisko obrony za przekonujące i uznał, że decyzja inspekcji transportowej oraz decyzja sądu pierwszej instancji jest niezgodna z prawem, odwołując jednocześnie wyznaczoną karę grzywny w wysokości 100.000 rubli.

Zapłacona przez kierowcę kara grzywny została mu zwrócona.

Sprawa o popełnienie wykroczenia administracyjnego nr 36206003562 z  28.10.2016 r. w Zarządzie Państwowego Nadzoru Drogowego w obwodzie woroneskim, sprawa w Boguczarskim Rejonowym w obwodzie woroneskim nr 21-296/2017.

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм