Zakaz noclegu w kabinie

Najważniejsze pytania

W jakich krajach obecnie obowiązuje zakaz odpoczynków weekendowych w kabinie?

Aktualnie zakaz spędzania w kabinie odpoczynków weekendowych w kabinie pojazdów obowiązuje na terenie Francji, Belgii i Holandii. Termin wejścia w życie przepisów w Niemczech nie jest jeszcze znany, jednak można się spodziewać, że przepisy mogą zacząć obowiązywać już niebawem.

O jakie przerwy dokładnie chodzi?

Okres odpoczynku kierowcy został unormowany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. Rozporządzenie to definiuje „tygodniowy okres odpoczynku” jako tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje regularny tygodniowy okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku.

Regularny tygodniowy okres odpoczynku oznacza odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin, natomiast skrócony tygodniowy okres odpoczynku oznacza odpoczynek trwający krócej niż 45 godziny, który można, skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem w art. 8 pkt. 8, jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

Czy jak sam właściciel firmy będzie robić pauzę 45 godz. To czy również ponosi karę?

Zarówno właściciel samodzielnie kierujący pojazdem jak i każdy inny kierowca (niezależnie od formy zatrudnienia) podlega regulacjom Rozporządzenia WE nr 561/2006 w zakresie norm czasu prowadzenia pojazdu, dobowych i tygodniowych okresów odpoczynku i obowiązkowych przerw.

Jeśli stanę na pauzę już w piątek a w sobotę zrobię rozpoczęcie powiedzmy o godzinie 15 na 1 minutę pracy (młotków), jazdy nie będzie, zaliczona pauza tygodniowa skrócona, to jak będą to interpretować?

Na tą chwilę brak jest dokładnych wytycznych i interpretacji poszczególnych Państw. Jednak z opisanej wyżej sytuacji można się spodziewać, że taki sposób działania może być uznany za łamanie prawa.

Czy zakaz ten dotyczy samochodów dostawczych o dmc>3,5t?

Przepisy dotyczą wszystkich kierowców świadczących usługi transportowe, także busów o dopuszczalnej masie pojazdów poniżej 3,5 tony.

 

Jakie kary grożą za złamanie zakazu?

Belgia

21 czerwca 2014 r. Belgia wprowadziła karę za regularny odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu. Kara wynosi 1800 euro.

ZMPD poprosił przedstawicieli belgijskich służb kontrolnych o odpowiedź na najczęściej zadawane pytania w sprawie kontroli odbioru odpoczynku regularnego tygodniowego w kabinie pojazdu. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania które budzą najwięcej wątpliwości, jakich udzieliło Ministerstwo Transportu Królestwa Belgii.

Jak konkretnie zapis ”obowiązkowy regularny odpoczynek tygodniowy odbierany w kabinie pojazdu w momencie kontroli” będzie interpretowany? Czy naruszenie zostanie stwierdzone, gdy kierowca spędzi całe 45 godzin w pojeździe, czy też organ kontrolny postanowi według własnego uznania?

Zgodnie z tym przepisem, gdy kierowca w momencie kontroli popełnia naruszenie, odbierając odpoczynek w pojeździe, oraz z zapisu tachografu wynika, że poprzedni odpoczynek był odpoczynkiem regularnym skróconym, a odbierany w danej chwili powinien być odpoczynkiem tygodniowym regularnym, który jest zabroniony.

Czy służby kontrolne sprawdzą okresy odpoczynków regularnych tygodniowych, które wypadały w 28-dniowym okresie kontrolnym, inne niż aktualnie kontrolowany? Czy wymagane będzie zaświadczenie o miejscu odbierania odpoczynku tygodniowego regularnego? Jeśli tak, to jakie – rachunki hotelowe, oświadczenia przyjaciół/rodziny czy inne? Jak służby kontrole ocenią sytuację, gdy kierowca przedstawi zaświadczenie od pracodawcy o odbiorze odpoczynku tygodniowego?

Fakt odbierania odpoczynku regularnego tygodniowego w kabinie pojazdu musi być stwierdzony przez organ kontrolny na miejscu. Naruszenie może być stwierdzone jedynie „ na gorącym uczynku”. Kontrolujący nie mogą żądać dowodów, że kierowca nie odbierał odpoczynku regularnego w kabinie pojazdu we wcześniejszym okresie. Kontrolujący w takiej sytuacji nie będą wymagać żadnych zaświadczeń od pracodawcy.

Bezpieczeństwo kierowcy i ładunku również powinny być brane pod uwagę – istnieje niebezpieczeństwo napadu lub kradzieży w strefach niestrzeżonych.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 „odpoczynek tygodniowy oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje regularny tygodniowy okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku”.

Holandia

Od maja 2014 roku holenderskie prawo, konkretnie zbiór ATBv, który dotyczy czasu szeroko rozumianej pracy, przewiduje karę za 45-godzinną przerwę odbytą w kabinie ciężarówki. Kara ta wynosi 1500 euro, nakłada się nią na właściciela firmy. Mimo, że w Holandii prawo zabraniające spania w kabinie ciężarówki zostało wprowadzone już jakiś czas temu, nie było do tej pory egzekwowane. Wraz z wprowadzeniem obostrzeń Unii Europejskiej wszystko może się zmienić, gdyż kraj ten może być traktowany jako miejsce bazy kierowców.

Francja

Z dniem 11 lipca 2014 roku we Francji wprowadzono drastyczne kary za wykonywanie regularnych odpoczynków tygodniowych w pojeździe przez kierowcę w transporcie międzynarodowym, sięgające do 30000 Euro, co nie wyklucza także kar pozbawienia wolności do roku dla osób zarządzających transportem. Średnia wysokość rzeczywiście nakładanych kar za powyższe naruszenia wynosi ok. 2300 Euro.

Chociaż przepisy ustawy nr 2014-790 z dnia 10 lipca 2014 r. w zakresie „walki z dumpingiem socjalnym” są w zakresie zasad kontroli odpoczynków tygodniowych niejasne (nieprecyzyjne), francuska policja przyjęła określone metody weryfikacji okoliczności związanych z odpoczynkiem tygodniowym. Mianowicie jeżeli z okazanych danych wynika, że kierowca realizował tygodniowy odpoczynek regularny we Francji, kontrolerzy żądają okazania jakichkolwiek dokumentów potwierdzających fakt spędzania odpoczynku poza pojazdem. Do tych dokumentów należą oczywiście rachunki hotelowe, a także zaświadczenia pracodawcy z podaniem okoliczności związanych z odbiorem odpoczynku (u rodziny, na bazie kontrahenta, u klienta itp).

Należy także podkreślić, iż w przypadku stwierdzenia przez kontrolującego naruszenia zasad odbioru odpoczynku tygodniowego, dalsza podróż może być kontynuowana wyłącznie po opłaceniu wymierzonej kary pieniężnej. Okres ten powinien wtedy zostać opisany jako „dyżur” lub nawet „inna praca”. Można oczywiście zrozumieć, że przedsiębiorcy chcą chronić swoich kierowców, ładunki i pojazdy najlepiej jak potrafią. Przedsiębiorstwa mają prawo organizować operacje transportowe w sposób redukujący koszty, o ile nie naruszają przepisów. Pojazdy powinny parkować na parkingach strzeżonych. To wszystko ma służyć podniesieniu świadomości operatorów logistycznych i zarządców infrastruktury w tej sprawie, aby podnosili bezpieczeństwo stref przeznaczonych na odebranie odpoczynku. Ponadto specjalnie kwestie dotyczące ochrony kierowcy i ładunku przed napadem i kradzieżą zawarto w programie szkoleń na certyfikat kompetencji zawodowych. Należy również pamiętać, że w tym kontekście zadaniem organów publicznych jest, ponad wszystko, zapewnienie ochrony socjalnej kierowców i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników dróg. Z tej definicji wynika, że jeśli w danym okresie kierowca jest odpowiedzialny za realizację zadań, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa pojazdu lub jego ładunku, ten czas nie może być uznany za okres odpoczynku, ponieważ kierowca wtedy nie dysponuje swobodnie swoim czasem.

Niemcy

W dniu 31 marca Rada Federalna przyjęła projekt nowelizacji ustawy Fahrpersonalgesetz (ustawy o kierowcach) wprowadzającą wysokie kary pieniężne za naruszenie przepisów rozporządzenia 561/2006 poprzez wykorzystywanie regularnych odpoczynków tygodniowych w pojeździe (numer druku rządowego 18/10882). Wg nowo wprowadzanych przepisów odpowiedzialność za prawidłowość korzystania z odpoczynków będzie nakładana zarówno na przewoźników, jak i zatrudnionych kierowców. W przypadku stwierdzenia przez uprawniony organ kontroli, że kierowca wykorzystuje regularny okres odpoczynku tygodniowego w pojeździe nakładane będą kary:

  • na kierowcę – 60 Euro za każdą godzinę nieprawidłowo wykorzystanego odpoczynku (2700 Euro za cały odpoczynek)
  • na przewoźnika – 180 Euro za każdą godzinę nieprawidłowo wykorzystanego odpoczynku tygodniowego (8100 Euro za cały odpoczynek)

Zgodnie z planowanymi zmianami w przepisach niemieckich, na pracodawcy będzie spoczywał obowiązek odbioru 45 godzinnej przerwy przez kierowcę w swoim miejscu zamieszkania, siedzibie firmy lub miejscu wcześniej ustalonym, które jest miejscem stałym i ma dostęp do zaplecza sanitarnego. Wcześniej wskazane miejsce musi być udokumentowane przez przedsiębiorcę. Ustawa wejdzie po zakończeniu procesu legislacyjnego, tj. w ciągu 1-2 miesięcy.

Uwaga! Na chwilę dzisiejszą brak jest dokładnej daty wejścia przepisów w życie

Podsumowanie

Porównując wszystkie kary można stwierdzić, że są bardzo zróżnicowane. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 kary powinny być skuteczne, proporcjonalne, odstraszające oraz niedyskryminujące. Wątpliwość budzi proporcjonalność tych sankcji w stosunku do rodzaju naruszenia przepisów, jednak wszystko może się zmienić niebawem, kiedy pod koniec maja Komisja Europejska zaprezentuje tzw. Pakiet Drogowy, a w nim m.in. zmiany zasad kabotażu, wyjaśnienie kwestii płacy minimalnej i noclegów w kabinie, a także regulacje dotyczące transportu do 3,5 t.

 

Autorem zbioru porad jest Partner Prawnej firmy „URVEST”
w Unii Europejskiej – Paulina Eljash, Starszy Prawnik w kancelarii prawnej
TransLawyers grupy firm Trans.eu

Data publikacji 26.05.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм