W jaki sposób przewoźnik zagraniczny może uzyskać przepustkę do poruszania się po MKAD? (Skuteczny sposób przywrócenia utraconego przez międzynarodowych przewoźników prawa).

Praktycznie każdy przewoźnik, jak również międzynarodowy wie, że od 1 maja 2013 roku wjazd i poruszanie się pojazdów ciężarowych o dmc ponad 12 ton jest zabronione w godzinach 06.00 – 22.00 na terytorium Moskwy w granicach Obwodnicy Moskiewskiej (MKAD) jak również po samej obwodnicy.

Oprócz tego zakazany jest ruch pojazdów w centrum ograniczonym  terytorium Trzeciej Obwodnicy Transportowej (TTK) dla pojazdów powyżej jednej tony w godzinach 06.00 – 22.00.

W okresie od 1 maja do 1 października czas obowiązywania ograniczeń zostaje wydłużony od 06.00 do 24.00,w piątki, soboty i niedziele oraz na dzień przed dniami świątecznymi i wolnymi i w dni wolne.

Wyżej wymienione ograniczenia zostały określone w Zarządzeniu Rządu Moskwy nr 379-PP z 22 sierpnia 2011 r.  (dalej: Zarządzenie nr 379-PP).

Za naruszenie powyższych norm dotyczących ruchu pojazdów ciężarowych przewoźnik może zostać ukarany karą grzywny administracyjnej w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) rubli za przejechanie każdego znaku „Zakaz ruchu pojazdów ciężarowych”.

Kara za naruszenie tych regulacji nie jest zależna od kierunku ruchu ciężarówki, tzn. wjazdu czy wyjazdu ze strefy objętej ograniczeniem, posiadania lub braku naczepy, przyczepy jak również znajdowania się ładunku w naczepie.

Zapisy Zarządzenia nr 379-PP przewidują jednakże możliwość przejazdu pojazdów ciężarowych na teren Moskwy i MKAD w dzień w czasie między godziną 06.00 a 22.00, jeśli przewoźnik posiada odpowiednią przepustkę, która jest wpisana do Rejestru przepustek zezwalających na wjazd i poruszanie się pojazdu ciężarowego w strefach objętych ograniczeniami w obrębie Moskwy (dalej: Przepustka).

Przepustka ta jest wydawana przez Moskiewski Urząd Państwowy „Centrum Organizacji Ruchu Drogowego Rządu Moskwy” (dalej: GKU CODD), po wprowadzeniu danych Przepustki do ww. Rejestru.

Przepustka może być jednokrotna lub okresowa na 1 (jeden) rok.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 379-PP Przepustkę można uzyskać przesyłając na specjalnym portalu Moskwy i obwodu moskiewskiego w postaci elektronicznej następujące dokumenty:

 • pełnomocnictwo (jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika);
 • dokument potwierdzający posiadanie prawa własności i/lub użytkowania ciężarowego środka transportu (a jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem ciężarowego środka transportu, to składa się np. pełnomocnictwo do używania środka transportu, umowę wynajmu lub umowę leasingową );
 • dowód rejestracyjny pojazdu;
 • dokument poświadczający rejestrację pojazdu;
 • kartę kontroli technicznej, zawierającą decyzję o zgodności ciężarowego środka transportu z aktualnie obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa ciężarowych środków transportu;
 • prawo jazdy kierowcy ciężarowego środka transportu;
 • umowę potwierdzającą konieczność wykonania przewozu;
 • list przewozowy CMR;
 • zezwolenie na przewóz ładunku niebezpiecznego, ponadwymiarowego i wielkim ciężarze, o ile przewożony jest taki ładunek.

W rzeczywistości rosyjski przewoźnik nie ma praktycznie żadnych problemów ze spełnieniem ww. wymagań określonych w Zarządzeniu Rządu Moskwy.

Jednakże przewoźnik zagraniczny będzie miał szereg trudności ze spełnieniem tych wymagań, a w szczególności:

 • konieczność wykonania tłumaczenia dokumentów z języka obcego na rosyjski;
 • konieczność złożenia podpisu elektronicznego, zgodnie z rosyjskimi standardami;
 • konieczność przedłożenia rosyjskiego krajowego prawa jazdy potwierdzającego prawo do kierowania ciężarowymi środkami transportu określonych kategorii.

Spełnienie pierwszego i drugiego kryterium jest w chwili obecnej możliwe. Jednakże wiąże się to z poniesieniem dodatkowych kosztów finansowych, a mianowicie:

 • kosztów tłumaczenia przysięgłego (w Rosji – tłumaczenia notarialnego) dokumentów sporządzonych w języku obcym;
 • kosztów związanych z usługami przedstawiciela rosyjskiego, który będzie mógł w swoim imieniu złożyć dokumenty, wykorzystując w tym celu podpis elektroniczny.

Według naszej opinii trzecie kryterium jest również możliwe do spełnienia, ponieważ wymóg ten dotyczy tylko rosyjskich przewoźników. Natomiast wobec przewoźnika zagranicznego nie ma obowiązkowego wymagania, aby zatrudniał on kierowców posiadających wyłącznie rosyjskie krajowe prawo jazdy. Nie należy jednak wykluczyć tego, że kwestia ta może stanowić przeszkodę w uzyskaniu Przepustki.

Jak widać rosyjskie przepisy prawne po raz kolejny stawiają zagranicznego przewoźnika w nierównej sytuacji względem przewoźnika rosyjskiego, co naszym zdaniem jest niedopuszczalne.

Jedyną możliwością rozwiązania tego problemu przez przewoźnika zagranicznego pozostaje wjazd na terytorium Moskwy i MKAD w godzinach nocnych, aby nie ponosić dodatkowych kosztów!

Decyzja taka jednak powoduje stratę cennego czasu nie tylko przez przewoźnika ale również przez odbiorcę towaru, a także przez użytkownika końcowego, którzy znajdują się w stałej zależności od niekompetentnych decyzji organów władzy miejscowej.

Przecież wszyscy wiedzą, że czas – to pieniądze!

Z naszego punktu widzenia, jednym ze skutecznych sposobów usunięcie tego naruszenia jest doprowadzenie przedmiotowego aktu prawnego, tj. Zarządzenia nr 379-PP przez Rząd Moskwy do zgodności z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

W przeciwnym wypadku przewoźnicy zagraniczni będą mieli wszelkie podstawy prawne do zaskarżenia niniejszego aktu prawnego w sądach albo składając skargę do prokuratury.

Powodzenia na drogach!

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Władimir Malgin
Prawnik
Kancelarii Prawnej URVEST

Data publikacji 23.10.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм