Uproszczony tryb wwozu opakowań wielokrotnego użytku. aspekty prawne i instrukcja dla przewoźników

Według stanu na dzień dzisiejszy większość przewozów międzynarodowych jest wykonywanych z wykorzystaniem różnego rodzaju opakowań, których celem jest zabezpieczenie bezpieczeństwa przewozu i nienaruszalności ładunku. Mogą to być palety, kontenery, wózki, beczki i inne rodzaje wyposażenia transportowego.

Faktycznie jednak nie ma jednolitego czy ogólnie przyjętego sposobu odprawy celnej tych opakowań. Ktoś na przykład odprawia je jako opakowanie ładunku i włącza do ogólnej masy brutto przewożonego towaru, a ktoś inny składa na opakowanie odrębną deklarację celną. Jeszcze inni wykorzystują karnet ATA w celu dokonania procedury czasowego wwozu albo w ogóle nie odprawiają opakowań i ryzykują w ten sposób, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej za ich niezgłoszenie.

W wielu przypadkach tego rodzaju różnorodność sposobów związana jest z różnym statusem prawnym opakowań, który z kolei zależy od tego czy:

 • opakowanie jest wpisane do umowy handlowej;
 • planowany jest jego zwrotny wywóz z kraju przeznaczenia;
 • jakiego rodzaju wyposażenie transportowe stanowi to opakowanie.

Nie wszyscy wiedzą o tym, że w przypadku gdy opakowanie wykorzystywane jest wyłącznie do celu przewozu i planowany jest jego zwrotny wywóz (opakowanie wielokrotnego użytku), to zastosowanie ma Konwencja dotycząca odprawy czasowej zawarta w Stambule 26.06.1990 r. (dalej: Konwencja), określająca uproszczony tryb zgłoszenia, który posiada cały szereg zalet:

 • nie wymaga składania zgłoszenia celnego na opakowania wielokrotnego użytku;
 • nie wymaga zapłaty cła albo przedłożenia gwarancji na wywóz opakowań wielokrotnego użytku;
 • nie przewiduje umieszczenia opakowań wielokrotnego użytku w procedurze tranzytu celnego i nie wymaga zwrotnego wywozu przez ten sam kraj EAUG, poprzez który zostało wwiezione (tak samo jak w przypadku karnetu ATA).

Podstawę prawną tego uproszczonego trybu stanowi Załącznik B.3 do ww. Konwencji – „O kontenerach, paletach, opakowaniach, próbkach i innych towarach, które są wwożone w związku z operacją handlową”, a w szczególności art. 5 tego Załącznika.

W art.5 ust. 1 wskazano, że tryb czasowego wwozu kontenerów, palet i opakowań stosuje się bez przedkładania dokumentu celnego i ustanawiania gwarancji.

Wskazane jest tam także, że zamiast dokumentu celnego i gwarancji na palety i opakowania od korzystającego z prawa wwozu czasowego może być wymagane przedłożenie wobec organu celnego pisemnego zobowiązania do ich wywozu. Osoby korzystające regularnie z trybu czasowego wwozu mogą przedłożyć jedno ogólne zobowiązanie.

Możliwość zastosowania uproszczonego trybu zgłoszenia opakowań wielokrotnego użytku, która jest przewidziana w Konwencji, została potwierdzona na terytorium Federacji Rosyjskiej przez Federalną Służbę Celną FR w piśmie nr 01-11/48016 z 05.10.2011 r. „O zgłoszeniu celnym opakowań wielokrotnego użytku”.  

Zgodnie z ww. pismem podczas wykonywania operacji celnych w stosunku do kontenerów, palet i opakowań wielokrotnego użytku, zgodnie z wyborem osoby zgłaszającej mogą mieć zastosowanie normy Konwencji, jak również normy ustawodawstwa celnego EAUG i ustawodawstwa FR dotyczące spraw celnych.

W związku z powyższym w przypadku chęci dokonania wwozu opakowania na terytorium EAUG z wykorzystaniem uproszczonego trybu zgłaszania przewidzianego w Konwencji zalecamy następujący algorytm postępowania:

1. Upewnić się u zlecającego przewóz lub sprawdzając dokumenty transportowe, że opakowania są wielokrotnego użytku i nie są przedmiotem umowy handlowej oraz są przewidziane do zwrotnego wywozu z terytorium EAUG.

2. Sprawdzić trasę przewozu, tak aby wwóz i zwrotny wywóz opakowań następował przez granicę FR lub Białorusi, ponieważ pozostali członkowie EAUG (Kazachstan, Kirgistan i Armenia) nie są stroną Konwencji.

3. Dokonać określenia rodzaju opakowań wielokrotnego użytku – opakowanie, kontener czy paleta, a w przypadku konieczności zastosować określenia zawarte w Załączniku B.3 do Konwencji art. 1, ponieważ do pisemnego zobowiązania składanego podczas czasowego wwozu kontenerów mają zastosowanie dodatkowe wymagania.

4. Upewnić się, że istnieje możliwość zidentyfikowania opakowań wielokrotnego użytku (oprócz palet, których identyfikacja jest obowiązkowa) za pomocą oznakowania lub innych sposobów przewidzianych w art. 341 kodeksu celnego EAUG. Oznakowanie kontenerów jest obowiązkowe.

5. Podczas wwozu przedłożyć pisemne zobowiązanie co do zwrotnego wywozu. Nie ma określonego wzoru zobowiązania. W zobowiązaniu należy odzwierciedlić następujące informacje:

 • towar przewożony jest z wykorzystaniem opakowań wielokrotnego użytku (dokonać opisu opakowań, palet lub kontenerów);
 • wskazać ilość opakowań;
 • wskazać masę ogólną opakowań (jest to ważne podczas kontroli wagi pojazdu);
 • powinna być zawarta prośba o zastosowanie uproszczonego trybu celnego wobec opakowań zgodnie z Załącznikiem B.3 art. 5 do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej;
 • zobowiązanie dokonania wywozu zwrotnego wyposażenia w wyznaczonym terminie (wskazać termin, który nie powinien przekraczać maksymalnego terminu czasowego wwozu zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem celnym).

5.1. Podczas wwozu kontenerów w pisemnym zobowiązaniu należy dodatkowo wpisać:

 • zobowiązanie do przedłożenia do organu celnego na jego żądanie szczegółowych informacji nt. ruchu każdego z kontenerów, które są wwożone zgodnie z procedurą czasowego wwozu, w tym wskazanie daty i  miejsca wwozu na terytorium EAUG oraz wywozu z terytorium EAUG lub załączenie spisu kontenerów, do którego załączone jest zobowiązanie wywozu;
 • zobowiązanie zapłaty cła i podatków, które mogą być naliczone w przypadku nie wywiązania się z warunków czasowego wwozu.

6. Dokonać zwrotnego wywozu opakowań wielokrotnego użytku z terytorium EAUG w terminie określonym w pisemnym zobowiązaniu.

W celu aby odnotować zwrotny wywóz opakowań należy sporządzić dokumenty przewozowe (CMR) wskazując w nich przewożone opakowania, ilość tych opakowań i wagę, które są zgodne z danymi zawartymi w zobowiązaniu.

Należy również wiedzieć, że:

 • wwiezione czasowo opakowanie nie wolno wykorzystywać do przewozów wewnętrznych;
 • zwrotny wywóz opakowań powinien być wykonany przez tę samą osobę, która sporządzała wwóz czasowy;
 • nie ma nigdzie określonego wymogu aby zwrotny wywóz miał następować tym samym środkiem transportu co wwóz, a więc z tego wynika, że opakowania wwiezione przez kilka środków transportu można wywieźć w jednym pojeździe;
 • wykaz opakowań wielokrotnego użytku, które mogą być zgłoszone w trybie uproszczonym nie jest ostateczny;
 • w przypadku wykorzystywania w przewozie międzynarodowym opakowań drewnianych, a w szczególności palet należy wziąć pod uwagę wymagania fitosanitarne w EAUG. O warunkach szczególnych kontroli fitosanitarnej palet i o zasadach ich zgłaszania możecie się dowiedzieć z wcześniejszych publikacji umieszczonych na naszej stronie.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Aleksiej Zimin
prawnik
Kancelaria Prawna URVEST

 

Data publikacji 15.01.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм