Nowe zasady sporządzania i wykorzystywania zezwoleń w Rosji od 30 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r. zostały opublikowane zmiany do Zarządzenia Ministerstwa Transportu FR nr 302 z 14.10.2015 r., które wprowadzają szereg istotnych zmian do zasad wypełniania zezwoleń rosyjskich i zezwoleń specjalnych na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego z terytorium lub na terytorium kraju trzeciego.

W niniejszej publikacji omówimy i skomentujemy główne zmiany, które zostały wprowadzone w ww. akcie prawnym.

1. Zezwolenie musi być wypełnione przed przejazdem po terytorium Rosji.
Teraz ten przepis prawny zawiera właśnie taki zapis. Poprzedni zapis:  „przed wjazdem”  umożliwiał niejednoznaczną interpretację odnośnie momentu wypełnienia zezwolenia w przypadku przewozu na terytorium Rosji. Zgodnie z nowymi zasadami zezwolenie powinno być wypełnione „przed przejazdem” środka transportu po terytorium Rosji, co oznacza konieczność wypełnienia zezwolenia nawet w przypadku przejazdu środka transportu na pusto w trasie powrotnej po rozładunku.

2. Wypełnienie zezwolenia powinno nastąpić z chwilą rozpoczęcia załadunku środka transportu.
Poprzedni zapis wymagał aby wypełnienie zezwolenia następowało przed załadunkiem środka transportu. Nowy zapis wprowadza jasność w sprawie konieczności wypełnienia zezwolenia w przypadku przejazdu środka transportu na pusto do miejsca załadunku na terytorium Rosji. Zgodnie z tym nowym zapisem, w przypadku jazdy do miejsca załadunku na terytorium Rosji w zezwoleniu należy wpisać tylko nazwę kraju rozpoczęcia przejazdu i kraju zakończenia przejazdu.

3. Wprowadzenie informacji uzupełniającej w punkcie 12 i 13 w zezwoleniu.
Poprzednie zapisy odnośnie zasad wypełniania zezwoleń nie odnosiły się do wpisywania informacji uzupełniającej w punkcie 12 i 13 w zezwoleniu. Zmiany te są niezbędne w przypadku, jeśli po przyjeździe na miejsce załadunku na terytorium Rosji, przewoźnik wyjaśnia kraj rozpoczęcia lub zakończenia przewozu. Według nowych zasad zmiany w zezwoleniu powinny być wprowadzone z chwilą rozpoczęcia załadunku środka transportu na terytorium Rosji. Jednakże sposób wprowadzenia informacji uzupełniającej nie został określony w nowych zasadach. A więc, jeśli na przykład przewoźnik litewski wykonał przez terytorium Rosji przewóz tranzytowy do Kazachstanu na podstawie zezwolenia dwustronnego/tranzytowego, a podczas przejazdu powrotnego przez terytorium Rosji uzyskał zlecenie na przewóz ładunku z Rosji do Litwy, to w celu wykonania tego przewozu na podstawie posiadanego zezwolenia musi z chwilą rozpoczęcia załadunku na terytorium Rosji wpisać informację uzupełniającą do punktu 12 w kolumnie drugiej w zezwoleniu, wpisując Rosję jako kraj załadunku.

4. Wyjaśnione zostały zasady wypełniania niektórych punktów w zezwoleniu.
– według nowych zasad w punkcie 4 w zezwoleniu oprócz nazwy przewoźnika należy wpisać jego adres wskazując nazwę miasta/miejscowości, ulicę, numer budynku;
podczas wypełniania punktu 12 i 13 w zezwoleniu w przypadku przejazdu ładownego środka transportu na terytorium Rosji, teraz można wpisać tylko nazwę kraju lub miejsca załadunku/ rozładunku środka transportu, chociaż nowe zasady przewidują wpisanie zarówno kraju jak i miejsca załadunku/rozładunku i w tym przypadku nie stanowi to błędu;
– według nowych zasad w punkcie 9 w zezwoleniu podczas tranzytu przez terytorium Rosji należy wpisać dane odnoszące się do pierwszego wjazdu na terytorium Rosji;
w przypadku gdy w celu wykonania przewozu z terytorium Rosji przewoźnik potrzebuje nowe zezwolenie, to w punkcie 9 tego zezwolenia należy wpisać datę i miejsce wjazdu na terytorium Rosji , który nastąpił przed przewozem.

5. Określone zostały zasady wypełnienia zezwolenia w przypadku wykonywania przewozu od kilku nadawców.
Według nowych zasad w przypadku wykonywania przewozu ładunków od kilku nadawców, w punkcie 10, 12 i 13 w zezwoleniu należy wpisać dane odnoszące się do tej części ładunku, która zastała załadowana jako pierwsza. W punkcie 11 zezwolenia należy wykazać masę każdej odrębnej części przewożonego ładunku.

6. W zezwoleniu dopuszczalne są poprawki, ale tylko w następujących przypadkach:
Przypadek pierwszy – Poprawka w nazwie i adresie przewoźnika. Poprawka ta jest dopuszczalna jeśli zostanie potwierdzona przez organ zagraniczny właściwy do wydawania zezwoleń pod warunkiem, że wprowadzanie tego rodzaju zmian zostało uzgodnione z właściwym organem odpowiedniego kraju podczas rozmów o warunkach wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych i znalazło to odzwierciedlenie w zapisach protokołu z tych rozmów.
Przypadek drugi – Poprawka w numerze rejestracyjnym środka transportu. Poprawka ta może zostać wprowadzona przez przewoźnika lub kierowcę w przypadku zamiany uszkodzonego środka transportu. Poprawka ta powinna być poświadczona pieczątką przewoźnika o ile ją posiada. Jednocześnie niesprawność środka transportu powinna być udokumentowana za pomocą dokumentu o stanie technicznym środka transportu, wystawionym przez podmiot wykonujący obsługę techniczną pojazdów.  Jeśli dokument ten wystawia podmiot zagraniczny, to powinien być on sporządzony w języku rosyjskim lub być przetłumaczony i poświadczony notarialnie.
Dokonywanie jakichkolwiek innych poprawek w blankiecie zezwolenia jest niedozwolone!

7. Zezwala się na korzystanie z zezwolenia bez adnotacji o wjeździe do Rosji.
Zasada niniejsza dotyczy wyłącznie przewoźników z krajów członkowskich EAUG podczas wykonywania przewozu ładunku na terytorium kraju trzeciego pod warunkiem rozpoczęcia przewozu na terytorium Rosji.

Niniejsze zmiany weszły w życie na terytorium Rosji z dniem 30 kwietnia 2018 roku!

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Władimir Malgin
Prawnik
Kancelarii Prawnej URVEST

Data publikacji 30.04.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм