Jak we właściwy sposób przedłużyć termin tranzytu celnego zgodnie z nowymi przepisami. Instrukcja krok po kroku.

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych problemów, z którymi borykają się przewoźnicy międzynarodowi, którzy wykonują przewozy do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) – to konieczność przedłużenia terminu tranzytu celnego. Przyczyny tych problemów mogą być różne, np. wypadek drogowy, awaria środka transportu, zatrzymanie przez inspekcję transportową, konieczność przestrzegania czasu pracy i odpoczynku kierowcy, błąd w obliczeniach kierowcy, nieuzasadniony zbyt krótki termin tranzytu celnego wyznaczony przez organ celny itp.

Główny powód przekroczenia terminu tranzytu celnego jest zawsze jeden – lekceważący stosunek przewoźnika do przestrzegania tego terminu i brak podjęcia działań w celu jego wydłużenia.  

Wraz z wejściem w życie kodeksu celnego EAUG w styczniu 2018 r. weszła w życie Decyzja Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Ekonomicznej nr 170 z 13.12.2017 r. „O niektórych sprawach dotyczących stosowania procedury celnej tranzytu celnego”. W niniejszym dokumencie zatwierdzono „Sposób przeprowadzania operacji celnych związanych z przedłużeniem terminu tranzytu celnego”, którym powinni kierować się przewoźnicy międzynarodowi, którzy stanęli przed koniecznością przedłużenia terminu tranzytu celnego.

Najważniejsza zasada określona ww. „Sposobie” jest następująca. Jeśli pojazd nie zdąży zakończyć tranzyt przed upływem terminu tranzytu celnego, to przewoźnik musi niezwłocznie zwrócić się do organu celnego z wnioskiem o przedłużenie tego terminu.

Poniżej przedstawiamy instrukcję postępowania, gdzie opisujemy kolejne czynności krok po kroku.

KROK 1

Ustalić organ celny do złożenia wniosku.

Zgodnie ze ww. „Sposobem” pkt 2, wniosek powinien być skierowany do:

 • organu celnego wysyłającego (posterunek celny, gdzie dokonano otwarcia procedury tranzytu celnego).
 • organu celnego, który jest uprawniony do wykonywania operacji celnych oraz na obszarze działalności którego znajduje się towar i środek transportu, tzn. najbliższego do miejsca, gdzie znajduje się środkek transportu i posterunek celny posiadający stosowne uprawnienia do wykonywania operacji celnych.

Wybór posterunku celnego, do którego zostanie złożony wniosek pozostaje do uznania przez przewoźnika.

KROK 2

Ustalić sposób złożenia wniosku do organu celnego.

W „Sposobie” przewidziane są trzy sposoby złożenia wniosku:

 • w postaci elektronicznej.
  Jeśli przewoźnikiem jest osoba zagraniczna, to wybierając ten sposób wniosek można złożyć tylko za pośrednictwem przedstawiciela celnego, ponieważ niebędne będzie złożenie podpisu elektronicznego.
 • w postaci dokumentu sporządzonego na papierze.
  Wniosek powienien być złożony w oryginale na posterunku celnym.
 • w postaci elektronicznej kopii dokumentu na papierze.
  Sposób ten jest najwygodniejszy w większości przypadków.  Chodzi tutaj o skan dokumentu przesłanego e-mailem.

KROK 3

Sporządzenie wniosku.  

Wniosek sporządzany jest w dowolnej formie. „Sposób” w punkcie 3 określa jakie informacje powinny się koniecznie znaleźć się we wniosku. Jest to:

 • pełna lub skrócona nazwa osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby składającej wniosek, a więc przewoźnika;
 • NIP;
 • adres rejestracji lub zamieszkania osoby;
 • numer rejestracyjny deklaracji tranzytowej oraz karnetu TIR lub ATA – o ile jest;
 • nazwa przewoźnika lub imię i nazwisko osoby, w przypadku jeśli wniosek jest składany przez inną osobę. Jest to możliwe jeśli tą inną osobą jest np. spedytor, który jest zgłaszającym procedurę tranzytu celnego;
 • miejsce, gdzie znajduje się towar i środkek transportu;
 • przewidywany termin dostawy towaru do organu celnego miejsca przeznaczenia (o ile dni należy przedłużyć termin tranzytu celnego);
 • preferowany sposób poinformowania o wyniku ropatrzenia wniosku (e-mail, nr telefonu itp.).

W przypadku braku jakiegokolwiek z ww. punktów, organ celny może odmówić przedłużenia terminu tranzytu celnego (oprócz punktu o sposobie poinformowania).

KROK 4

Załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające.

Zgodnie ze „Sposobem” pkt 4  do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające okoliczności warunkujące konieczność przedłużenia terminu tranzytu celnego, o ile takie dokumenty istnieją.

Jeśli deklaracja tranzytowa była składana w postaci papierowej (mamy tu na myśli to, że zgłaszanie tranzytu w takiej postaci jest w dlaszym ciągu możliwe), to do wniosku należy załączyć tę deklarację tranzytową lub jej kopię elektroniczną (w zależności od wybranego sposobu złożenia wniosku).

KROK 5

Złożenie wniosku wraz z załącznikami w wybrany sposób (patrz pkt 2) do wybranego organu celnego (patrz pkt 1).

Należy mieć na uwadze, że wniosek powinien być podpisany przez uprawnioną osobę (szefa firmy lub kierowcę, o ile kierowca posiada stosowne pełnomocnictwo).

W podsumowaniu trzeba zaznaczyć, że wniosek powinien być złożony zanim upłynie pierwotnie wyznaczony termin tranzytu celnego. W przeciwnym wypadku nastąpi odmowa organu celnego przedłużenia terminu, a termin ten zostanie uznany za przekroczony co z kolei spowoduje pociągnięcie przewoźnika do odpowiedzialności administracyjnej.

Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony zgodnie z ww. zaleceniami, to organ celny ma obowiązek podjęcia decyzji o przedłużeniu terminu tranzytu celnego w przeciągu 3-ch godzin czasu roboczego od chwili zarejestrowania wniosku.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach oraz na seminarium w Mińsku 15 marca 2018 r i warsztatach pt. „Konferencja praktyczna” w Astanie 4 kwietnia 2018 r.

Powodzenia na drogach!

Aleksiej Zimin
prawnik
Kancelaria Prawna URVEST

 

Data publikacji 13.03.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм