Jak uniknąć podstępu ze strony inspektora transportowego? Zalecenia w sprawie sporządzenia dyspozycji („poruczenia”) wg „nowych” zasad.

Początek maja 2018 roku utkwił w pamięci międzynarodowych przewoźników drogowych w związku ze zmianami w Zarządzeniu nr 302 Ministerstwa Transportu FR regulującymi sposób wypełniania zezwoleń, jak również w związku z jeszcze jedną nowością w zakresie kontroli transportowej.

Inspektorzy transportowi podczas kontroli dokumentów zaczęli koncentrować swoją uwagę na pełnomocnictwie osoby, która podpisała dyspozycję dla przewoźnika zagranicznego.

Inspektorzy transportowi zaczęli weryfikować dane osoby, która podpisała dyspozycję wystawioną przez firmę rosyjską dla przewoźnika zagranicznego,  z danymi dyrektora (osoby kierującej) podmiotu zawartymi w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych (EGRJL) – rosyjskim odpowiedniku KRS. Jeśli dane te nie są zgodne, to kierowca zagranicznego przewoźnika zostaje poinformowany o tym, że jego „poruczenie” jest „nieważne”, z czego wynikają dalsze konsekwencje w postaci kary grzywny administracyjnej i zatrzymania środka transportu.

W tej działalności największy „sukces” odnieśli  inspektorzy transportowi w obwodzie pskowskim, ponieważ najwięcej skarg w tym zakresie napłynęło właśnie z tego terenu.
Spośród znanych nam przypadków, niektórym kierowcom udało się odjechać bez sporządzenia protokołu wykroczenia administracyjnego. Sposób załatwienia sprawy pozostawmy jednak poza obszarem niniejszej publikacji. Niestety są nam również znane fakty pociągnięcia kierowcy przewoźnika zagranicznego do odpowiedzialności administracyjnej z zawartym w decyzji sformułowaniem: „Dyspozycja została podpisana przez osobę, która nie jest uprawniona do reprezentowania podmiotu XYZ, bez pełnomocnictwa na podstawie wyciągu z EGRJL”.

W ramach danej publikacji postaramy się wyjaśnić, czy niniejszy wymóg inspektorów transportowych jest zgodny z prawem.

Zacznijmy od analizy Zarządzenia nr 301 Ministerstwa Transportu FR, w którym określone są wymagania wobec dyspozycji dla zagranicznego przewoźnika.

W Zarządzeniu nr 301 jest zapisane, że dyspozycja powinna być potwierdzona w postaci pieczątki i podpisu wraz ze wskazaniem nazwiska osoby podpisującej (punkt 5). Nie ma jakichkolwiek innych wymagań!

Na podstawie tego sformułowania można wyciągnąć dwa następujące wnioski:
Wniosek pierwszy: W Zarządzeniu nr 301 nie ma określenia stanowiska ani statusu osoby, uprawnionej do podpisania dyspozycji dla zagranicznego przewoźnika. Z tego wynika, że dyspozycję może podpisać każda uprawniona do tego osoba.
Wniosek drugi: dokument, który miałby potwierdzić pełnomocnictwo osoby, która podpisała dyspozycję, nie jest wymieniony w charakterze niezbędnego, który powinien znajdować się na pokładzie środka transportu.

A więc, podpisanie dyspozycji dla zagranicznego przewoźnika przez osobę, która nie jest dyrektorem firmy, nie może stanowić naruszenia zasad określonych w Zarządzeniu nr 301.   Z tego wynika, że fakt ten nie stanowi podstawy do pociągnięcia kierowcy środka transportu do odpowiedzialności administracyjnej.

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie firmy, w której zatrudnionych jest ponad kilkadziesiąt osób, gdzie wszystkie dokumenty wychodzące podpisuje osobiście dyrektor.
Logiczne więc jest, że dyrektor przekazuje prawo do podpisywania niektórych dokumentów niektórym podwładnym. Rosyjskie przepisy prawne dopuszczają takie działanie. Dyrektor może przekazać prawo do podpisywania dokumentów zarówno pracownikom jak i osobom trzecim.
Zgodnie z obyczajem handlowym (panującym w Rosji), pracownicy danej firmy zazwyczaj otrzymują pełnomocnictwo do popisywania dokumentów w postaci zarządzenia wewnętrznego lub wpisania takiego obowiązku do instrukcji pracowniczej (zakresu obowiązków). W przypadku jeśli prawo do wystawiania dokumentów zostaje przekazane osobie, która nie jest na etacie w danej firmie, to takie prawo potwierdza się w postaci pełnomocnictwa.

W przypadku jeśli inspektor transportowy ma wątpliwości czy osoba, która podpisała dyspozycję posiada stosowne pełnomocnictwo, to może on przeprowadzić śledztwo administracyjne w celu wyjaśnienia stanu rzeczywistego, zatrzymując jednocześnie środek transportu.
Jeśli pełnomocnictwo osoby, która wystawiła dyspozycję dla zagranicznego przewoźnika zostanie potwierdzone, to proces postępowania administracyjnego powinien być wstrzymany, a środek transportu zwolniony bez wyznaczania jakiejkolwiek kary.
Nietrudno jednak domyśleć się, że takie podejście do sprawy nie zadawala inspektorów z wielu powodów. O wiele prościej jest im wystawić karę grzywny dla kierowcy bez podawania powodów, natomiast tych co się z tym nie zgadzają – odesłać do sądu w poszukiwaniu swoich racji.

W zakończeniu artykułu chciałbym przekazać kilka zaleceń dla zagranicznych przewoźników wykorzystujących dyspozycję w charakterze dokumentu potwierdzającego prawo do wykonania przewozu ładunków krajów trzecich na podstawie zezwolenia dwustronnego.

Zalecenia te pozwolą w łatwy sposób obejść podstępy stosowane przez inspektorów transportowych:

 

1) Korzystajcie z dyspozycji dla zagranicznego przewoźnika, która została podpisana przez dyrektora firmy, wymienionego w rejestrze EGRJL.
Status osoby, która podpisała dyspozycję można sprawdzić na stronie Inspekcji Podatkowej.

 

2) Jeśli dyspozycja dla zagranicznego przewoźnika została podpisana nie przez dyrektora firmy, to trzeba sprawdzić czy w dyspozycji zostały wymienione dane dokumentu, w którym tej osobie udzieleno stosownego prawa (tj. numer i data zarządzenia, pełnomocnictwa itp.).

 

3) Jeśli powyższe dwa warianty są niemożliwe, to należy zawsze mieć ze sobą dokument potwierdzający pełnomocnictwo osoby, która podpisała dyspozycję.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Dmitry Iwanow
Partner, Główny prawnik
Kancelarii Prawnej URVEST

Data publikacji 15.05.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм