CIEKAWE PROJEKTY 2017


Zmniejszenie wysokości grzywny dla przewoźnika, który został pociągnięty do odpowiedzialności za czterokrotne niedostarczenie towaru w ramach jednego przewozu:

Podczas procedury tranzytu celnego nastąpiła częściowa kradzież ładunku, który był przewożony na podstawie czterech odrębnych listów przewozowych CMR w jednym pojeździe.

W wyniku tego Urząd Celny w Woroneżu wszczął cztery sprawy o popełnienie wykroczenia administracyjnego wobec przewoźnika zagranicznego z art. 16.9 ust.1 KoAP FR w związku z niedostarczeniem towaru przewożonego w tranzycie celnym. Odrębne sprawy administracyjne były wszczęte oddzielnie wobec każdego listu przewozowego.

Klient zwrócił się o pomoc do naszej kancelarii po tym jak został uznany za winnego w każdej ze spraw prowadzonych przez Urząd Celny w Woroneżu i wyznaczono mu karę administracyjną w postaci grzywny w wysokości 300.000 rubli w każdej ze spraw. Łączna kwota grzywny wyniosła 1.200.000 rubli.

Po przeprowadzeniu analizy dokumentów i posiadanych danych doszliśmy do wniosku, że formalnie biorąc i uwzględniając istniejącą praktykę stosowania przepisów prawnych, wszczęcie czterech odrębnych spraw w związku z kradzieżą ładunku z jednego środka transportu jest zgodne z prawem. Zaproponowaliśmy jednak przewoźnikowi złożenie do sądu zaskarżenia decyzji podjętej przez organ celny, w celu zmniejszenia wysokości grzywny.

W każdej sprawie w ramach zaskarżenia podjętej decyzji przedłożono dowody uwzględniające szczególne okoliczności  związane z charakterem popełnionego wykroczenia administracyjnego i jego konsekwencjami , takie jak sytuacja majątkowa i finansowa przewoźnika, dzięki czemu kara grzywny administracyjnej mogła zostać zmniejszona poniżej poziomu przewidzianego w ww. artykule.

W szczególności przedłożono dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową firmy – sprawozdanie finansowe, deklaracje o dochodach i stratach, listę zobowiązań finansowych a także wydruk trasy przejazdu środka transportu, z którego wynikało, że kierowca nie dopuścił się dłuższych postojów na parkingach niestrzeżonych, protokół kontroli wewnętrznej w sprawie utraty ładunku, protokół zebrania pracowników firmy, na którym omówiono sprawę podjęcia środków zapobiegawczych  w celu niedopuszczenia do podobnych wykroczeń, zaświadczenie o podjętych przez spółkę działaniach kontrolnych wobec kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe, decyzję o włączeniu spółki do rejestru przewoźników celnych.

Sąd arbitrażowy biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty podjął decyzję o zmianie podjętych wcześniej decyzji i zmniejszeniu wysokości grzywny do 150.000 rubli w każdej ze spraw.

Łączna kwota kary grzywny została zmniejszona do wysokości 600.000 rubli.

Sprawa o popełnienie wykroczenia administracyjnego nr 10104000-433/2016, 10104000-434/2016, 10104000-435/2016,  10104000-436/2016 była prowadzona przez Urząd Celny w Woroneżu. Sprawa w Sądzie Arbitrażowym obwodu woroneskiego pod nr A14-1501/2016, A14-1504/2017.

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм