CIEKAWE PROJEKTY 2017


Przewoźnik odzyskał od nadawcy ładunku uiszczoną karę grzywny oraz kwotę pozostałej szkody, która powstała w wyniku braku przedłożenia wiarygodnych danych dotyczących ładunku:

Na drogowym przejściu granicznym podczas wyjazdu z terytorium FR i odbyciu kontroli celnej stwierdzono fakt podania przez przewoźnika niewiarygodnych danych dotyczących wagi przewożonego towaru. Faktyczna waga towaru była wyższa niż waga wskazana w dokumentach transportowych.

W związku z tym przewoźnik  został pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej z art. 16.1 ust. 3 KoAP FR za przedłożenie do organu celnego niewiarygodnych danych dotyczących towaru. Przewoźnik został ukarany karą grzywny w wysokości 60.000 rubli. Oprócz tego przewoźnik poniósł stratę w postaci wydatków w wysokości 31.000 rubli za wykonanie rozładunku i załadunku towaru podczas przeprowadzania kontroli celnej.

Po zapłaceniu kary grzywny przewoźnik przesłał zażalenie do nadawcy towaru wzywając go do wypłaty odszkodowania za poniesione straty, ponieważ dane zawarte w dokumentach transportowych dotyczące wagi towaru wskazuje nadawca. Nadawca odmówił jednak dobrowolnego spełnienia żądania zapłaty zawartego w wezwaniu przewoźnika powołując się na stwierdzoną przez sąd w ramach sprawy administracyjnej winę oraz na obowiązek przewoźnika dotyczący zweryfikowania wagi faktycznej i objętości ładunku z danymi zawartymi w liście przewozowym CMR.

Na podstawie analizy materiałów sprawy i uwzględniając istniejącą praktykę stosowania przepisów prawnych stwierdzono, że żądanie przewoźnika jest zgodne z prawem.

Pod uwagę wzięto, że:

  • nadawca ma obowiązek przedłożyć wszelkie niezbędne dokumenty do dyspozycji przewoźnika i przekazać wszelkie wymagane dane w celu wykonania formalności celnych i innych wymogów. Sprawdzanie prawidłowości i kompletności tych dokumentów nie wchodzi do obowiązków przewoźnika (Konwencja CMR);
  • nadawca jest odpowiedzialny przed przewoźnikiem za wszelkie straty spowodowane brakiem dokumentów lub tego, że są niewystarczające lub nieprawidłowe (konwencja CMR);
  • wina stwierdzona w ramach sprawy administracyjnej nie jest prawomocna w sporach cywilno-prawnych;
  • przewoźnik jest odpowiedzialny przed organem celnym, który jest organem władzy państwowej jako osoba wchodząca w bezpośrednie stosunki prawne z organem celnym. Jednakże nie wklucza to odpowiedzialności nadawcy ładunku przed przewoźnikiem za niewywiązanie się ze swoich zobowiązań w ramach stosunków cywilnoprawnych. Takie stanowisko zajął Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej.

Sąd pierwszej i drugiej instancji nie zgodził się ze stanowiskiem przewoźnika powołując się na  prawomocność winy przewoźnika stwierdzonej przez sąd w ramach sprawy administracyjnej o pociągnięcie przewoźnika do odpowiedzialności.

Jednakże sąd apelacyjnej instancji odwołał orzeczenia sądowe sądu pierwszej i odwoławczej instancji kierując sprawę do ponownego rozpatrzenia do sądu pierwszej instancji. Sąd apelacyjny kierował się przepisami Konwencji CMR w zakresie odpowiedzialności nadawcy ładunku przed przewoźnikiem za przedłożenie niewiarygodnych danych.

Podczas powtórnego rozpatrzenia sprawy sąd pierwszej instancji spełnił oczekiwania przewoźnika w pełnym wymiarze.

Sprawa nr A62-2567/2016  w 20 Arbitrażowym Sądzie Apelacyjnym i Sądzie Arbitrażowym Okręgu Centralnego.

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм