W jaki sposób przewoźnik powinien sporządzić Zamówienie i uniknąć kary grzywny w 2017 roku?

Pierwsze tygodnie 2017 roku poskutkowały ogromną ilością pytań, zadawanych przez międzynarodowych przewoźników i związanych z zagadnieniami w zakresie zmian w przepisach, dotyczących przewozów towarów/ładunków państw trzecich.

Po przeanalizowaniu tych pytań można stwierdzić, że podstawowe problemy przewoźnicy mają w związku z niepoprawnym sporządzeniem Zlecenia przewozu towaru/ładunku (dalej Zlecenia), które nadawca bądź odbiorca wystawia przewoźnikowi.

W niniejszej publikacji objaśnimy podstawowe kwestie, dotyczące sporządzania Zleceń.

  • Zlecenie musi zostać wystawione w formie pisemnej.

Nie istnieje oficjalnie zatwierdzony wzór Zlecenia. Każda firma może stosować własny opracowany wzór.

Przewoźnicy, którzy mają podpisane z nami umowy w programie ”Całodobowe wsparcie prawne przewoźników międzynarodowych”  wcześniej już otrzymali  opracowany wzór niniejszego Zlecenia.

  • Zlecenie musi koniecznie zawierać następujące dane:

– trasę przewozu towaru/ładunku;

nazwę i wagę towaru/ładunku;

informację, dotyczącą nadawcy (nazwa, adres, telefon, osoby kontaktowe);

dokładny adres miejsca załadunku środka transportu.

  • Zlecenie musi zostać sygnowane podpisem i opatrzone pieczątką imienną osoby, która je podpisuje.

Wszystkie wymienione wyżej zalecenia bazują na dosłownej treści przepisów, zawartych w Rozporządzeniu Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej Nr 301 z dnia 14.10.2015 roku.

Poniższe rekomendacje bazują na doświadczeniu, które w trakcie obowiązywania przedmiotowego Rozporządzenia zdobyli pracownicy inspekcji transportowej FR, a także na praktyce sądowej, dotyczącej tej kategorii spraw administracyjnych.

  • Zlecenie wystawia nadawca bądź odbiorca towaru/ładunku.   

Jako nadawcę (odbiorcę) towaru/ładunku rozumiemy osobę, podaną w dokumentach handlowych (liście przewozowym).  Jeżeli w liście przewozowym nadawca (odbiorca) ładunku nie jest podany w osobnym punkcie, wówczas nadawcą (odbiorcą) jest sprzedający (kupujący) towar.

W związku z powyższym magazyn, który sporządza dokumenty transportowe w miejscu przeładunku (na terenie krajów Bałtyckich), nie może występować jako nadawca (odbiorca) towaru/ładunku i wystawiać Zlecenie.

  • Osoba, wystawiająca Zlecenie (nadawca bądź odbiorca towaru), jest określana na podstawie warunków dostawy towarów, podanych w dokumentach handlowych (list przewozowy) – terminów INKOTERMS.  

A więc jeżeli warunki dostawy to EXW, grupa F**, Zlecenie wystawia odbiorca towaru/ładunku.  

Jeżeli warunki dostawy mówią o dostawie z grup C** i D** – Zlecenie wystawia nadawca towaru/ładunku jako osoba, odpowiedzialna za organizację przewozu do określonego miejsca.

  1. Kierowca środka transportu musi mieć ze sobą oryginał Zlecenia lub odpowiednio sporządzoną kopię tego dokumentu.

Rozporządzenie Nr 301 nie zawiera jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Przy tym formalne stanowisko przedstawicieli organów inspekcji transportowej RF sprowadza się do tego, że dopuszczalnym jest posługiwanie się wyłącznie oryginałem Zlecenia.

Jest to związane z tym, że Rozporządzenie Nr 301 Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej nie zawiera bezpośrednich wskazówek, dotyczących możliwości posługiwania się kopią Zlecenia (jak to, na przykład, jest w sytuacji z CMR na poprzedni przewóz).

A więc żeby uniknąć sporów z inspektorami transportowymi, radzimy mieć ze sobą oryginał Zlecenia.

W praktyce są znane przypadki realizowania przewozów i bezproblemowego przechodzenia kontroli celnej na podstawie kopii Zlecenia, uwierzytelnionej pieczątką magazynu lub przewoźnika, lecz ryzyko niekorzystnych skutków w razie posiadania tego dokumentu jest większe, niż w razie posiadania oryginału Zlecenia.

Biorąc pod uwagę różne podejścia w stosowaniu norm Rozporządzenia Nr 301 przez funkcjonariuszy inspekcji transportowej w różnych regionach Rosji, ten wariant z logicznego punktu widzenia jest dopuszczalny. Niemniej nie należy go rozpatrywać jako wariant pewny, bowiem nie ma jeszcze doświadczenia i precedensów w tym zakresie.

Przy realizowaniu przewozu na podstawie kopii Zlecenia zalecamy mieć ze sobą dokument, potwierdzający sposób otrzymania przedmiotowego Zlecenia przez osobę, która je uwierzytelniła (wydruk fax-owy, e-mail).

W związku z tym, że wszystkie zagadnienia, związane ze sporządzaniem Zleceń na przewóz towarów trzecich państw nie da się omówić w jednej publikacji, w najbliższym czasie nasza Firma planuje zorganizowanie webinarium na ten temat.

Datę i godzinę webinarium podamy na naszej stronie lub w sieciach społecznościowych w grupie „OCHRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH” na Facebook В Контакте.

Powodzenia na drogach Rosji!

Dmitrij Iwanow
Partner, Główny Prawnik
Firmy Prawniczej „URVEST”

Data publikacji 19.01.2017

PNB BANKА. Как вкладчику возвратить свои деньги?

Как минимизировать таможенные риски?
Направьте заявку в разделе «ТАМОЖЕННЫЙ АУДИТ»

Как получить свои деньги за неоплаченную перевозку?
Направьте заявку в разделе «ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ФРАХТ»

Как избежать штрафа в размере 100 000 - 200 000 рублей?
Проверьте правильность заполнения разрешение на международную перевозку в разделе «ПРОВЕРКА ДОЗВОЛА»