Kto ma „prawo”, ale go nie ma? O używaniu krajowych praw jazdy przez kierowców wykonujących trasy międzynarodowe w Rosji

Od 1 lipca 2017 roku w Rosji weszły w życie zmiany do ustawy federalnej „O bezpieczeństwie ruchu drogowego”, które zakazują używania zagranicznych praw jazdy podczas wykonywania działalności gospodarczej i pracowniczej związanej bezpośrednio z kierowaniem środkiem transportu.  

Jak już wcześniej pisaliśmy w publikacji pt. Co stanie się z zagranicznymi prawami jazdy w Rosji od lipca 2017 roku, formalnie rzecz biorąc ograniczenie to nie powinno dotyczyć kierowców wykonujących przejazdy międzynarodowe, pracujących na rzecz firm zagranicznych. Jednakże w praktyce jest inaczej.

Kierowcy wykonujący trasy międzynarodowe z firm zagranicznych spotkali się z zastrzeżeniami ze strony funkcjonariuszy rosyjskiej Policji Drogowej (GIBDD) dotyczącymi posiadanych przez nich praw jazdy. Według oceny szeregu funkcjonariuszy „drogówki”, zagraniczne krajowe prawa jazdy wystawione w języku obcym danego kraju, nie mogą być wykorzystywane na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Dokonajmy oceny prawnej takiego stanowiska funkcjonariuszy rosyjskiej Policji Drogowej.  

Biorąc pod uwagę fakt, że Rosja jest stroną Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym z 1968 roku, zagraniczne krajowe prawa jazdy powinny być honorowane na terytorium Rosji pod warunkiem zgodności z wymaganiami wyżej wymienionej Konwencji. Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do tej Konwencji, zapisy dokonywane w prawie jazdy powinny być sporządzone tylko z użyciem liter alfabetu łacińskiego lub za pomocą wpisu bądź powtarzane w taki sam sposób.

Kraje UE oraz szereg innych krajów, które ratyfikowały wyżej wymienioną Konwencję wydają krajowe prawa jazdy wypisane tylko w języku ojczystym (tzn. wypisane za pomocą liter alfabetu języka ojczystego).

Chodzi o to, że języki narodowe wielu krajów (np. Łotwy, Litwy, Estonii, Polski, Mołdowy) mają w swojej podstawie litery alfabetu łacińskiego, zawierające w niektórych przypadkach znaki diakrytyczne.  

Takie prawa jazdy są uznawane w krajach UE za zgodne z wymaganiami Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym. Kraje europejskie nie widzą przeszkód w rozumieniu i wzajemnym uznawaniu tych praw jazdy.

Natomiast według rozumienia rosyjskich inspektorów Policji Drogowej, prawo jazdy wypełnione w języku obcym (nawet jeśli jest on podobny do pisowni łacińskiej), jest niezgodne z wymaganiami wyżej wymienionej Konwencji i nie może być honorowane na terytorium Rosji.

W tej sprawie znane są już przypadki odsunięcia kierowcy od kierowania środkiem transportu i pociągnięcia go do odpowiedzialności administracyjnej.

Uważam, że w powyższej sytuacji wymagania ze strony funkcjonariuszy Policji Drogowej wobec prawa jazdy posiadanego przez zagranicznego kierowcę są niezgodne z prawem.

Litery w alfabetach języków narodowych wymienionych krajów są zgodne w pisowni z literami alfabetu łacińskiego. A zatem z  tego wynika, że wymóg Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym odnośnie wypisywania prawa jazdy literami języka łacińskiego, jest formalnie spełniony.

Różnego rodzaju znaki diakrytyczne w lingwistyce – są to znaki o charakterze nadbudowy, podbudowy czy rzadziej występujące znaki wewnętrzne, które są używane w przypadku jeśli liter alfabetu nie wystarcza do przekazania dźwięków mowy albo wyróżnienia znaczenia. Używanie znaków diakrytycznych nie utrudnia rozumienia mowy pisanej.

W celu potwierdzenia naszego stanowiska zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienia do eksperta – lingwisty.

Na naszą prośbę ekspert – profesor dr filologii Federalnej Państwowej Budżetowej Jednostki Oświatowej Szkoła Wyższa „ Moskiewski Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny” Wiaczesław Biełousow przeprowadził analizę, na podstawie której doszedł do wniosku i przygotował opinię, że zapisy sporządzone w języku łotewskim, litewskim, estońskim i mołdawskim są wykonane za pomocą liter alfabetu łacińskiego.

Na chwilę obecną sprawa ta nie znalazła w Rosji regulacji prawnych. Brak jest zarówno oficjalnego stanowiska właściwych organów, jak również praktyki sądowniczej.

Aby wyjaśnić tę sytuację skierowaliśmy w tej sprawie zapytanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych FR.

Będziemy Was informować na bieżąco o rozwoju sytuacji.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach podczas warsztatów w Odessie (Ukraina) 6 września 2017 roku.

Powodzenia na drogach!

Dmitry Iwanow
Partner, Główny Prawnik
Kancelaria Prawna URVEST  

Data publikacji 23.08.2017

PNB BANKА. Как вкладчику возвратить свои деньги?

Как минимизировать таможенные риски?
Направьте заявку в разделе «ТАМОЖЕННЫЙ АУДИТ»

Как получить свои деньги за неоплаченную перевозку?
Направьте заявку в разделе «ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ФРАХТ»

Как избежать штрафа в размере 100 000 - 200 000 рублей?
Проверьте правильность заполнения разрешение на международную перевозку в разделе «ПРОВЕРКА ДОЗВОЛА»